چرایی زندگی

چرایی زندگی چیست؟

در واقع می‌توان گفت که پی بردن به چرایی زندگی و داشتن هدف با سلامت جسمی و روانی انسان در ارتباط است. چرایی زندگی و احساس هدف در انسان، تکامل یافته است و…