شرکت در سمینار به صورت حضوری ۳ میلیون تومان ۹۷۰ هزار تومان

می توانید در این سمینار به صورت حضوری ثبت نام کنید. روز ۵ اسفند ماه در سالن دانشگاه الزهرا تهران حضور داشته باشید و از محتوای سمینار بهره مند شوید.

۳ میلیون تومان ۹۷۰ هزار تومان

اگر امکان حضور را ندارید می توانید ویدیوی سمینار را پیش خرید کرده و ۲ روز پس از برگزاری سمینار ویدیو را دریافت کنید.

۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۷۹۰ هزار تومان