لطفا با حروف فارسی و با دقت وارد کنید.
لطفا با اعداد انگلیسی و با دقت وارد کنید. این تنها راه ارتباطی ما خواهد بود.
سمینار ماشین زمان*