تبلیغات در اینستاگرام و اهمیت آن

تبلیغات در اینستاگرام

چطور باید در اینستا تبلیغ کرد؟ اهمیت تبلیغ اینستاگرام چیه؟ … فروش، بزرگترین هدف تبلیغات اینستاگرام هست. پیجی برای تبلیغ مناسبه که …

مدیریت هزینه های زندگی

مدیریت هزینه های زندگی

گاهی اوقات دخل و خرجمون با هم جور درنمیاد. در اینجا مدیریت هزینه های زندگی اولین چیزیه که باید یاد بگیریم تا هنگام برخورد به چنین مسائلی…

هرم مازلو و سلسله مراتب آن

هرم مازلو و سلسله مراتب آن

هرم مازلو اولین بار توسط آبراهام مازلو ارائه شده و هرم نیازهای انسانه. همیشه گفتیم تا انسان هست، نیاز هست و تا نیاز هست امکان فروش هست.

افزایش درآمد چگونه ممکن است؟

افزایش درآمد چگونه ممکن است؟

پول نیست که شما رو ثروتمند میکنه؛ مانع ثروتمند شدن شما و به افزایش درآمد رسیدن، پول نداشتن نیست. بلکه، مهارت های مالی و دانش مالی پایینه.